Thư mời mở bán ngày 4/8/2018

Thư mời mở bán ngày 4/8/2018