Tiến độ chung cư Mỹ Đình Plaza 2 cập nhật ngày 2/2/2018

Tiến độ chung cư Mỹ Đình Plaza 2 cập nhật ngày 2/2/2018